กลุ่มผลิตภัณฑ์

เมดิคอลแฟร์ ไทยแลนด์ 2019 คือเวทีสำหรับบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรม เพื่อจัดแสดงผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังต่อไปนี้:

 • อุปกรณ์เครื่องมือด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 • เทคโนโลยีและการบริการอาคารสถานที่
 • อุปกรณ์เตรียมอาหารและครัว
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ด้านทันตกรรม
 • การวินิจฉัยโรค
 • ระบบฆ่าเชื้อและกำจัดขยะ
 • อุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย์ / เทคโนโลยีทางการแพทย์
 • สิ่งทอ/ การซักรีด
 • เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์เกี่ยวกับการแพทย์
 • อุปกรณ์ห้องทดลอง
 • วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์
 • เวชภัณฑ์ด้านจักษุแพทย์
 • ครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการฟื้นฟูสุขภาพ / เวชภัณฑ์ด้านกล้ามเนื้อ ข้อ และกระดูก (ออร์โธปิดิกส์)
 • เวชภัณฑ์ด้านเภสัชกรรม
 • บริการและสื่อสิ่งพิมพ์
MFT 2017

Top